Jyväskylän yliopiston opetussuunnitelmaan kuuluvat musiikkiterapian opinnot. Yliopisto on Suomessa ainoa korkeakoulu, joka tarjoaa vastaavanlaisen tutkinnon. Turun yliopistossa musiikkiterapiaa voi opiskella myös kasvatustieteiden yhteydessä, ja sen lisäksi Turun avoin ylipisto tarjoaa musiikkiterapian perustutkinnon opetusta, mutta kokonaista korkeakoulututkintoa ei aiheesta ole vielä Turussa saatavilla.

Musiikkiterapia perustuu musiikin psykologisesti ja fysiologisesti terapeuttisiin ja hoitaviin vaikutuksiin. Musiikin kognitiivisia vaikutuksia onkin tutkittu pitkään, ja sen terapeuttiset mahdollisuudet edesauttavat musiikin hoitavien ominaisuuksien hyödyntämisen terapian eri muodoissa. Opinnot sisältävät muun muasta opetusta siitä, miten musiikkiterapiaa voidaan hyödyntää hoitotyössä esimerkiksi vanhusten ja vammaisten kanssa, tai soveltaa psyykkisessä ja neurologisessa kuntouksessa, sekä käyttää päihdehuollossa ja kivun hoidossa.

Musiikkiterapian hoitavat periaatteet perustuvat musiikin eri elementteihin, kuten rytmi, melodia, harmonia, äänensävy, dynamiikka, ja niin edelleen. Näitä elementtejä pyritän soveltamaan asiakkaan kanssa keskeisenä vuorovaikutuksen välineenä tiettyjen yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Musiikkiterapia soveltuu käytettäväksi niin yksilö- kuin ryhmäterapiana. Musiikkiterapian menetelmiin kuuluvat muun muassa laulu, musiikin kuuntelu, soittaminen, improvisointi, liikkuminen musiikin mukana, musiikkimaalaus ja fysioakustinen hoito. Terapialle keskeistä onkin se, että musiikki on väline, ei itsetarkoitus. Musiikki aktivoi alitajuntaa ja tiedostamatonta mielenmaisemaa niin, että sen avulla voidaan paljastaa ja parantaa.

Musiikkiterapia on psykoterapian erityissovellus. Musiikkiterapian opinnot soveltuvat erinomaisesti täydentämään muun muassa hoito-, erityiskasvatus-, ja musiikkialan ammateissa toimiville tai niille pyrkiville. Musiikkiterapian opinnot soveltuvat myös sivuaineeksi esimerkiksi musiikkitieteen, musiikkikasvatuksen, erityispedagogiikan tai kasvatustieteen tutkintoon. Musiikkiterapian opetussuunnitelmaan sisältyvät perus- ja aineopinnot ova myös osa musiikkiterapeutin kliiniseen kelpoisuuteen johtavaa koulutusta.

Musiikkiterapia voidaan määritellä tarkoittamaan toimintaa, jossa musiikkiterapeutti hyödyntää musiikin hoitavia ja terapeuttisia ominaisuuksia työskennellessään yhdessä asiakkaan kanssa tietyn kuntouttavan tavoitteen tai päämäärän saavuttamiseksi. Perusopinnoissa syvennytään musiikkiteorian soveltuvuusalueisiin, käytäntöihin ja teoriaan. Opinnot sisältävät myös tutustumista musiikkiterapiaan käytännöllisin kokeiluin ja kokemuksellisin menetelmin. Opintojen myötä opiskelijalle kertyy vankka tietopoja alan teoriasta, tutkimuksesta, sekä käytäntöistä eri kohderyhmiin liittyvässä diagnostiikassa.

Jyväskylän yliopistossa suoritettava tutkinto sisältää lähiopetusta Jyväskylässä sekä yhteistyöoppilaitoksissa. Lähiopetuksen, luentojen ja seminaarien lisäksi opiskelija suorittaa osan opinnoista itsenäisesti suoritettavina oppimistehtävinä. Osa opinnoista on mahdollista suorittaa myös avoimen yliopiston opintoina.